/E MARTË, 26 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E MARTË, 26 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – 2 Timotheut 2:1-10

Ti pra, biri im, forcohu në hirin që është në Krishtin Jisu; edhe sa dëgjove prej meje me shumë dëshmitarë, jepua njerëzve besimtarë, të cilët do të jenë të zotë të mësojnë edhe të tjerë. Ti pra vuaj si ushtar i mirë i Jisu Krishtit.

Sepse asnjë që shkon ushtar nuk ngatërrohet me punët e jetës, që t’i pëlqejë atij që e mori ushtar. Po edhe nëse dikush ndeshet, nuk kurorëzohet, nëse nuk ndeshet sipas ligjit. Bujku që mundohet, duhet i pari të marrë pjesë nga frytet. Kupto ato që them; edhe Zoti të dhëntë mend për të gjitha.

Ki ndër mend Jisu Krishtin nga fara e Davidit që është ngjallur prej së vdekurish, sipas ungjillit tim, për të cilin vuaj deri në vargonj si keqbërës; por fjala e Perëndisë nuk lidhet. Prandaj të gjitha i duroj për të zgjedhurit, që të gjejnë edhe ata shpëtimin që është në Krishtin Jisu bashkë me lavdi të përjetshme.

* * * *

UNGJILLI – Joani 15:17-16:2

Këto ju urdhëroj që të doni njëri-tjetrin.

Nëse ju urren bota, dijeni se mua më ka urryer më parë se ju. Të ishit prej botës, bota do të donte të sajën; po meqenëse nuk jeni nga bota, por unë ju zgjodha ju nga bota, prandaj ju urren bota. Mbani mend fjalën që ju thashë unë juve, nuk ka shërbëtor më të madh se i zoti.

Nëse më përndoqën mua, do t’ju përndjekin edhe ju; nëse ruajtën fjalën time, do të ruajnë edhe tuajën. Po të gjitha këto do t’jua bëjnë juve për emrin tim, sepse nuk e njohin atë që më dërgoi.

Të mos kisha ardhur e të mos ju kisha folur atyre, nuk do të kishin mëkat; por tani nuk kanë ç’të thonë për mëkatin e tyre. Ai që më urren mua, urren edhe Atin tim. Të mos kisha bërë ndër ata punët që s’i ka bërë asnjë tjetër, nuk do të kishin mëkat; po tani edhe panë, edhe na urryen edhe mua edhe Atin tim. Po kjo u bë që të përmbushet fjala që është shkruar në ligjin e tyre: “Më urryen pa ndonjë shkak”.

Po kur të vijë Ngushëllimtari, të cilin do t’jua dërgoj unë juve prej Atit, Fryma e së vërtetës, që buron prej Atit, ai do të dëshmojë për mua. Po edhe ju dëshmoni, sepse që në fillim jeni bashkë me mua.

Jua thashë juve këto, që të mos skandalizoheni. Do t’ju nxjerrin nga sinagogat; por vjen një orë, në të cilën kushdo që t’ju vrasë do të pandehë se i bën shërbim Perëndisë.