/E ENJTE, 30 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E ENJTE, 30 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – Titi 1:5-14.

Prandaj të lashë në Kretë, që të ndreqësh të metat, edhe të vendosësh në çdo qytet pleq siç të urdhërova unë: kush të jetë i paqortueshëm, burrë i një gruaje, që ka bij besimtarë që s’përfliten për plangprishës ose për të pabindur. Sepse episkopi duhet të jetë i paqortueshëm, si kujdestar i Perëndisë; jo i vrazhdë, jo zemërak, jo verëpirës, jo grindës, jo lakmitar për fitim të pandershëm, por mikpritës, mirëdashës, i urtë, i drejtë, shenjt, i përmbajtur; i ngjitur pas fjalës së vërtetë sipas mësimit që mori, që të mundë edhe të nxisë të tjerë me anë të mësimit të shëndoshë, edhe të qortojë ata që flasin kundër.

Sepse janë shumë të pabindurit që flasin fjalë të kota e që mashtrojnë, më fort ata që janë nga rrethprerja, të cilëve duhet t’u mbyllim gojën; që përmbysin shtëpi të tëra, duke mësuar sa nuk duhen, për fitim të pandershëm. Një nga ata, profet i tyre, tha: “Kretasit janë gjithnjë gënjeshtarë, bisha të këqija, barqe përtace”.

Kjo dëshmi është e vërtetë. Për këtë shkak qortoji ata ashpër, që të shëndoshen në besim; edhe të mos u vënë vesh përrallave të Judenjve dhe urdhërimeve të njerëzve që i kthejnë krahët së vërtetës.

* * * * *

UNGJILLI – Marku 11:27-33.

Edhe vijnë përsëri në Jerusalem; edhe ndërsa ai po ecte në tempull, vijnë tek ai kryepriftërinjtë dhe shkruesit e pleqtë, e i thonë: Me çfarë pushteti i bën këto? Edhe cili ta ka dhënë këtë pushtet që të bësh këto? Edhe Jisui u përgjigj e u tha atyre: Edhe unë do t’ju pyes ju një fjalë. Dhe përgjigjmuni, edhe atëherë do t’ju them juve me çfarë pushteti i bëj këto: Pagëzimi i Joanit prej qielli ishte, apo prej njerëzish? Përgjigjmuni.

Edhe ata mendoheshin me veten e tyre, duke thënë: Në thënçim prej qielli, do të thotë: Përse pra s’i besuat atij? Po në thënçim prej njerëzish, kishin frikë nga populli; sepse të gjithë e kishin Joanin për profet. Edhe ata u përgjigjën e i thanë Jisuit: Nuk e dimë. Edhe Jisui u përgjigj e u tha atyre: As unë s’ju them juve me çfarë pushteti i bëj këto.