/SHËRBESA

SHËRBESA

Shërbesa e Pasdarkës së madhe.

Shërbesa e Pasdarkës së vogël.

Paraklisi i së Tërëshenjtës Mari.