/E MËRKURË, 29 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E MËRKURË, 29 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – 2 Timotheut 4:9-22.

Përpiqu të vish shpejt tek unë. Sepse Dhimai më la, se deshi këtë botë, edhe shkoi në Selanik; Krisku në Galati; Titoja në Dalmaci. Vetëm Llukai është bashkë me mua. Markun merre dhe sille me vete; sepse më është i vlefshëm në shërbesë. Edhe Tihikun e dërgova në Efes.

Kur të vish, sill gunën që lashë në Troadë pranë Karpit, edhe librat, po më fort pergamenat. Aleksandër bakërpunuesi shumë të liga më bëri; Zoti ia shpagoftë sipas punëve të tij. Prej tij edhe ti ruhu, sepse iu kundërvu fort fjalëve tona. Në mbrojtjen time të parë asnjë nuk qëndroi bashkë me mua, po të gjithë më lanë, – mos iu numëroftë atyre për mëkat.

Por Zoti më ndenji pranë e më dha fuqi që me anën time të përmbushet predikimi, edhe të dëgjojnë gjithë kombet; edhe shpëtova nga goja e luanit. Edhe Zoti do të më shpëtojë nga çdo punë e ligë, edhe do të më ruajë për mbretërinë e tij qiellore, të cilit i qoftë lavdia në jetë të jetëve. Amin. Përshëndet Priskën dhe Akilën, edhe shtëpinë e Onisiforit.

Erasti mbeti në Korint; edhe Trofimin e lashë të sëmurë në Militë. Përpiqu të vish përpara dimrit. Të përshëndet Euvuli dhe Pudi dhe Lini dhe Klaudia, edhe gjithë vëllezërit. Zoti Jisu Krisht qoftë bashkë me frymën tënde. Hiri qoftë bashkë me ju. Amin.

* * * * *

UNGJILLI – Mattheu 2:13-23.

Edhe pasi ikën ata, ja një engjëll i Zotit tek i duket në ëndërr Josifit, duke thënë: Ngrihu e merr me vete djalin dhe të ëmën e tij, edhe ik në Egjipt. Edhe rri atje deri kur të të them ty, sepse Herodi do të kërkojë djalin që ta vrasë.

Edhe ai u ngrit, e mori me vete djalin edhe të ëmën e tij natën, edhe iku në Egjipt. Edhe ndenji atje deri në vdekjen e Herodit, që të përmbushet e thëna prej Zotit me anë të profetit, që thotë: “Nga Egjipti thirra tim bir”.

Atëherë Herodi, kur pa se u gënjye nga magët, u zemërua fort, edhe dërgoi e vrau gjithë djemtë që ishin në Betlehem e nëpër gjithë rrethinat e tij, që nga dy vjeç e poshtë, sipas kohës që kishte marrë vesh saktësisht nga magët. Atëherë u përmbush ç’është thënë nga profeti Jeremia, që thotë: “Zë u dëgjua në Rama, vaj e të qarë e gjëmë shumë. Rakela qante djemtë e saj, edhe nuk donte të ngushëllohej, sepse nuk janë”.

Edhe si vdiq Herodi, ja një engjëll i Zotit tek i duket në ëndërr Josifit në Egjipt e i thotë: Ngrihu e merr me vete djalin dhe të ëmën e tij, edhe shko në dhe të Izraelit; sepse vdiqën ata që kërkonin jetën e djalit. Edhe ai u ngrit e mori me vete djalin dhe të ëmën e tij, edhe erdhi në dhe të Izraelit.

Po kur dëgjoi se Arkelau mbretëron në Jude në vend të Herodit, të atit të tij, pati frikë të shkojë atje; edhe siç iu tregua atij nga Perëndia në ëndërr, iku në anët e Galilesë, edhe erdhi e ndenji në një qytet që quhet Nazaret; që të përmbushet ç’është thënë nga profetët, se nazaretas do të quhet.