/Predikim – Mbi të kremten e Lindjes së Hyjlindëses Mari nga Atë Jovan Koroveshi, 08 Shtator 2022

Predikim – Mbi të kremten e Lindjes së Hyjlindëses Mari nga Atë Jovan Koroveshi, 08 Shtator 2022

Predikim – Mbi të kremten e Lindjes së Hyjlindëses Mari nga Atë Jovan Koroveshi Manastiri “Lindja e Hyjlindëses Mari”, Ardenicë 08 Shtator 2022, Prodhim i Radio “Ngjallja”