/Pashkë 2020 Mitropolia e Elbasanit dhe e Beratit – Atë Petro Halili dhe Atë Joan Qako

Pashkë 2020 Mitropolia e Elbasanit dhe e Beratit – Atë Petro Halili dhe Atë Joan Qako