/Kuptimi dhe Rëndësia e Liturgjisë Hyjnore – Stavrofor Atë Mihal Sanellari

Kuptimi dhe Rëndësia e Liturgjisë Hyjnore – Stavrofor Atë Mihal Sanellari

Manastiri “Fjetja e Hyjlindëses Mari” Boboshticë, Korçë Prill 2024