/Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Harallamb Gjoka

Ungjillëzimi i Hyjlindëses Mari – Predikim nga Atë Harallamb Gjoka

Vlera e Jetës Njerëzore dhe Rëndësia e Marrëdhënies me Krijuesin: Roli i Hyjlindëses Mari në Shpëtimin e Njerëzimit. Predikim nga Atë Harallamb Gjoka Kisha e “Ungjillëzimit” në Tiranë 25 Mars 2023