/Predikim – E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni

Predikim – E Kremtja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Mitropoliti i Elbasanit, Hirësi Andoni