/Kremtim festiv në ditën e Lindjes së Hyjlindëses Mari. Manastiri “Lindja e Hyjlindëses Mari”, Ardenicë

Kremtim festiv në ditën e Lindjes së Hyjlindëses Mari. Manastiri “Lindja e Hyjlindëses Mari”, Ardenicë

Kremtim festiv nëpër kishat orthodhokse sot më 8 Shtator në ditën e Lindjes së Hyjlindëses Mari.
(nga Shërbesa e Mëngjesores, Liturgjia Hyjnore dhe Litania e Ikonës)
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses Mari”, Ardenicë