/Predikim mbi të dielën e XI-t të Mattheut – Predkim i mbajtur nga Atë Harallamb Gjoka – 28/08/2022

Predikim mbi të dielën e XI-t të Mattheut – Predkim i mbajtur nga Atë Harallamb Gjoka – 28/08/2022