/Ungjillëzimi i Hyjlindëses Intervistë e Radio Ngjallja me Teologun e Kishës sonë z. Dhimitër Qosja mbi të Kremten e “Ungjillëzimit”

Ungjillëzimi i Hyjlindëses Intervistë e Radio Ngjallja me Teologun e Kishës sonë z. Dhimitër Qosja mbi të Kremten e “Ungjillëzimit”