/Udhëtim në Kishat e Hershme të Shqipërisë – Manastiri i Shën Joan Prodhromit

Udhëtim në Kishat e Hershme të Shqipërisë – Manastiri i Shën Joan Prodhromit

Moderuar nga At Grigor Pelushi, me pjesëmarrjen e teologut dhe historianit Dr. Thoma Shkira.

Realizimi televiziv: Aleksandër Dimroçi. Korrik 2023