/“Shërbesa e Klerikëve tanë” Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës – Atë Joan Mërkuri Epitrop Arkihieratik

“Shërbesa e Klerikëve tanë” Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës – Atë Joan Mërkuri Epitrop Arkihieratik