/Rivlerësimi i praktikës profesionale pasive në programin e studimit “Mësuesi Parashkollor”

Rivlerësimi i praktikës profesionale pasive në programin e studimit “Mësuesi Parashkollor”

Simpoziumi shkencor “Sfida dhe problematika në edukim” në KU “LOGOS” Referues: Dr. Valbona Nathanaili, Kolegji Universitar “Logos” me temë: Nevoja për rivlerësimin e praktikës profesionale pasive në programin e studimit “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”