/Predikimi i së Dielës – E Diela e të Verbrit (Jn. 9:1-38) – Atë Harallamb Gjoka

Predikimi i së Dielës – E Diela e të Verbrit (Jn. 9:1-38) – Atë Harallamb Gjoka