/Predikimi i së Dielës – E Diela e Etërve të Sin. IV Ekumenik Predikim nga Atë Harallamb Gjoka

Predikimi i së Dielës – E Diela e Etërve të Sin. IV Ekumenik Predikim nga Atë Harallamb Gjoka