/Predikim në të Kremten e Shën “Dhimitër Mirovlitit” – Atë Grigor Pelushi Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë 26 Tetor 2020

Predikim në të Kremten e Shën “Dhimitër Mirovlitit” – Atë Grigor Pelushi Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë 26 Tetor 2020