/Predikim në të Kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha e Shën Athanasit, Elbasan 15 Gusht 2020

Predikim në të Kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Mitropoliti i Elbasanit Hirësi Andoni Kisha e Shën Athanasit, Elbasan 15 Gusht 2020