/Predikim – Mbi të kremten e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses” nga Atë Harallamb Gjoka, kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë, 25 Mars 2022

Predikim – Mbi të kremten e “Ungjillëzimit të Hyjlindëses” nga Atë Harallamb Gjoka, kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë, 25 Mars 2022