/Predikim mbi të Kremten e “Shën Spiridhonit” Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë 12 Dhjetor 2020

Predikim mbi të Kremten e “Shën Spiridhonit” Kisha e “Ungjillëzimit” Tiranë 12 Dhjetor 2020