/Predikim mbi të Kremten e Shën Kostandinit dhe Shën Elenit – Kisha e Ungjillëzimit, Tiranë

Predikim mbi të Kremten e Shën Kostandinit dhe Shën Elenit – Kisha e Ungjillëzimit, Tiranë