/Predikim mbi të kremten e Shën Gjergj Trofeprurësit Kisha e Ungjillëzimit, Tiranë – 23 Prill 2020

Predikim mbi të kremten e Shën Gjergj Trofeprurësit Kisha e Ungjillëzimit, Tiranë – 23 Prill 2020