/Predikim – Mbi të Kremten e Hierodëshmor Vlashit, i mbajtur nga studenti i Akademisë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” z. Andrea Jano

Predikim – Mbi të Kremten e Hierodëshmor Vlashit, i mbajtur nga studenti i Akademisë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” z. Andrea Jano