/Predikim mbi të kremten e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari” nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Predikim mbi të kremten e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari” nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani