/Predikim mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari nga Mitropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit Hirësi Andoni

Predikim mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari nga Mitropoliti i Elbasanit, Shpatit dhe Librazhdit Hirësi Andoni