/Predikim mbi të Kremten e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari” – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani Kisha e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari”, Boboshticë – Korçë. 15 Gusht 2020 Radio Ngjallja

Predikim mbi të Kremten e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari” – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani Kisha e “Fjetjes së Hyjlindëses Mari”, Boboshticë – Korçë. 15 Gusht 2020 Radio Ngjallja