/Predikim mbi të Kremten e Apostujve të Shenjtë Pjetër dhe Pavël – nga Miron Çako

Predikim mbi të Kremten e Apostujve të Shenjtë Pjetër dhe Pavël – nga Miron Çako

PREDIKIM MBI TË KREMTEN E APOSTUJVE TË SHENJTË PJETËR DHE PAVËL – NGA MIRON ÇAKO KISHA E KRYEAPOSTUJVE PJETËR DHE PAVËL, RRUSHKULL – DURRËS. 29 QERSHOR 2023