/Predikim i Mitropolitit të Korçës Hirësi Joanit në të Dielën e XIII të Llukait (I riu i pasur)!

Predikim i Mitropolitit të Korçës Hirësi Joanit në të Dielën e XIII të Llukait (I riu i pasur)!