/Predikim – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull, Teologu: Theodhor Sadikja

Predikim – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull, Teologu: Theodhor Sadikja