/Predikim – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull – At Grigor Pelushi

Predikim – Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull – At Grigor Pelushi