/Mbyllja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Atë Grigor Pelushi Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 23 Gusht 2020

Mbyllja e Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Atë Grigor Pelushi Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 23 Gusht 2020