/Mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari-Atë Grigor Pelushi | Manastiri i Hirshëm “Shën Vlashit”

Mbi të kremten e Fjetjes së Hyjlindëses Mari-Atë Grigor Pelushi | Manastiri i Hirshëm “Shën Vlashit”