/Litani në të kremten e Hierodëshmorit Astit, Episkop i parë i Durrësit – 06 Korrik 2021

Litani në të kremten e Hierodëshmorit Astit, Episkop i parë i Durrësit – 06 Korrik 2021