/Kisha e “Shën Gjergjit” Dardhë, Korçë, Viti 1838

Kisha e “Shën Gjergjit” Dardhë, Korçë, Viti 1838

Kisha e “Shën Gjergjit” gjendet në fshatin turistik të Dardhës. Kisha është bazilikë trinefëshe dhe ka filluar së ndërtuari më 16 korrik të vitit 1838. Këtë fakt e vërteton mbishkrimi që gjendet mbi portën jugore të kishës: Ο περηφημος / ναος επηχιρ / ρησθη δια να οι / κοδωμειθη εις / τας 16 ιουλιου 1838. “Ky tempull i famshëm u fillua për tu ndërtuar më 16 korrik 1838”. Ndërsa mbi portën veriore është shkruar: 1838 Ανηγερθη ο αρων ο πανσεπτος ουτος ναος του Α / γιου Γεωρ / γιου Νταρδας 16 ιουλιου…“1838. U ndërtua siç e sheh ky tempull i gjithnderuar i Shën Gjergjit, në Dardhë 16 korrik”.
Mbi ikonën e Krishtit në ikonostas është shkruar: Ιστοριθη αυτη η σεβασμια εικων δια χιρος Κωνσταντινου ζωγραφου εκ Νταρδαν. 1825 μαιου 20. “U pikturua kjo ikonë e nderuar me dorën e Kostandin Zografit, nga Dardha, 1825 maj 20”. Gjithashtu në ikonë e Krishtit është shkruar: δια χειρος κωνστα / ντινου αγιογραφου / νδαρδιωτου εξ επαρχιας / Καστοριας / 1831 νοεμβριου / 15. “Me dorën e agjiograf Kostandin Dardharit, nga eparkia e Kosturit, 1831 nëntor 15”. Mbi ikonën e Shën Gjergjit në ikonostasin e kishës gjendet mbishkrimi: Ηστορηθη αυτη η σεβασμια εικων δια συνδρομης μεν και δαπανης ρουφο γκικα στρουλι. Δια χειρος Γεωργιου ποτε Γεωργιου Χωγραφου εκ κ(ωμης) Λαρρειτου 1808. “U pikturua kjo ikonë e nderuar me kontributin e shpenzimet e Rufo Zdrulit, me dorën e Gjergjit, dikur Gjergj Zografit nga katundi i Larit 1808”. Mbi ikonën e Shën Mitrit gjendet ky mbiskrim: Χειρ θεοδο / που Π. / Ηλια / εκ κομης Δαρδα / 1887. “Dora e Theaor P. Ilia nga katundi Dardhë 1887”.
Në ikonën e vogël të Shën Mërisë në prosqinitarin e kishës është shkruar: Χειρ Αναστασιου Μπαλαματζη 1882 Δεκεμ. 6. “Dora e Anastas Ballamaçit 1882 dhjetor 6”. Në bazamentin e potirit të kishës është gdhendur: 1896 δια χειρος Ν. Κ και Ναουμ Γ. Τη 14 αυγουστου. “1896-Me dorën e N.K dhe Naum G. Më 14 gusht”. Kisha e “Shën Gjergjit” në fshatin Dardhë është shpallur monument kulture në vitin 1970.
May be a black-and-white image of 8 people and text