/Intervistë me Arkimandrit Atë Nikodhim Preston – Klerik në Kishën Orthodokse të Amerikës.

Intervistë me Arkimandrit Atë Nikodhim Preston – Klerik në Kishën Orthodokse të Amerikës.

Intervistë e Radio “Ngjallja” me Arkimandrit Atë Nikodhim Preston – Klerik në Kishën Orthodokse të Amerikës. Manastiri i hirshëm i Apostujve Pjetër dhe Pavël në Vithkuq, Korçë. 29 Qershor 2023