/Himni Akathist (himn drejtuar Hyjlindëses Mari), Qëndrimi i Plotë.

Himni Akathist (himn drejtuar Hyjlindëses Mari), Qëndrimi i Plotë.