/Foto nga kremtimi i të dielës së dafinave – Mitropolia e Shenjtë Korçë

Foto nga kremtimi i të dielës së dafinave – Mitropolia e Shenjtë Korçë