/E SHTUNË, 9 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E SHTUNË, 9 TETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

APOSTULLI – 1 Korinthianëve 4:9-16.

Sepse më duket se Perëndia në apostujt na tregoi për më të fundit e njerëzve, si të dënuar me vdekje; sepse u bëmë lojë në botë, në engjëjt e në njerëzit. Ne jemi të marrë për Krishtin, e ju të mençur në Krishtin; ne të dobët, e ju të fortë; ju të lavdëruar, e ne të përçmuar.

Deri në këtë orë edhe uri kemi, edhe etje kemi, edhe të zhveshur jemi, edhe me shuplaka rrihemi, edhe endemi andej e këtej, edhe mundohemi duke punuar me duart tona; kur përqeshemi, bekojmë; kur ndiqemi, durojmë; kur shahemi, lutemi; u bëmë si të fshirat e botës, si mbeturinat e të gjithëve deri tani.

Nuk i shkruaj këto për t’ju turpëruar ju, por ju këshilloj si bij të mi të dashur. Sepse edhe sikur të keni dhjetë mijë mësues në Krishtin, po nuk keni shumë etër; sepse unë ju linda në Krishtin Jisu me anë të Ungjillit. Ju lutem juve pra të bëni siç bëj unë.

* * * * *

UNGJILLI – Mateu 9:36-10:8.

Edhe kur pa turmën, u dhembshurua për ta, sepse ishin të drobitur e të shpërndarë posi dhen që s’kanë bari. Atëherë u thotë nxënësve të tij: Të korrat janë të shumta, po punëtorët janë të paktë. Lutjuni pra të zotit të të korrave, që të nxjerrë punëtorë për të korrat e tij.

Edhe si thirri pranë të dymbëdhjetë nxënësit e tij, u dha atyre pushtet kundër frymëve të ndyra, që t’i nxjerrin ato edhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngatë.

Edhe emrat e të dymbëdhjetë Apostujve janë këto: i pari, Simoni, i quajtur Pjetër, edhe Andrea, vëllai i tij; Jakovi i Zevedheut edhe Joani vëllai i tij; Filipi dhe Bartolomeu; Thomai edhe Matthe tagrambledhësi; Jakovi i Alfeut edhe Leveu i mbiquajtur Tadé; Simon Kananeasi edhe Juda Iskarioti, i cili edhe e tradhtoi atë.

Këta të dymbëdhjetë dërgoi Jisui, pasi i porositi ata, duke thënë: Në udhë kombesh mos shkoni, edhe në qytet samaritanësh mos hyni; por shkoni më tepër nëpër dhentë e humbura të shtëpisë së Izraelit.

Edhe duke shkuar, predikoni duke thënë se u afrua mbretëria e qiejve. Shëroni të sëmurë, pastroni lebrozë, ngjallni të vdekur, nxirrni demonë; falas morët, falas jepni.