/E SHTUNË, 18 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

E SHTUNË, 18 DHJETOR 2021 – LEXIMET BIBLIKE

JEMI NË KRESHMËN E KRISHTLINDJES

(15 NËNTOR – 25 DHJETOR)

APOSTULLI – Galatianëve 3:8-12.

Edhe shkrimi duke paraparë se Perëndia drejtëson kombet prej besimit, e paraungjillëzoi Abrahamin: “Se të gjitha kombet do të bekohen në ty”. Prandaj ata që janë prej besimit bekohen bashkë me besëtarin Abraham.

Sepse sa janë prej veprash ligji, nën mallkim janë; sepse është shkruar: “I mallkuar është cilido që s’qëndron në të gjitha sa janë shkruar në librin e ligjit, për t’i bërë ato”. Edhe se askush nuk drejtësohet me anë të ligjit përpara Perëndisë, është e qartë, “Sepse i drejti prej besimit do të rrojë”. Edhe ligji nuk është prej besimit, po “njeriu që i bën ato, do të rrojë me anë të tyre”.

* * * *

UNGJILLI – Llukai 13:19-29.

Edhe ai thoshte: Me çfarë përngjan mbretëria e Perëndisë? Edhe me çfarë ta përngjaj?

Përngjan me një kokërr sinapi, të cilën e mori një njeri dhe e hodhi në kopshtin e tij; edhe u rrit e u bë pemë e madhe, edhe zogjtë e qiellit erdhën e bënë çerdhe në degët e tij.

Përsëri tha: Me se ta përngjaj mbretërinë e Perëndisë? Përngjan me brumë, të cilin e mori një grua dhe e mbuloi në tri masa mielli, deri sa u mbrujt i gjithë.

Edhe shkonte nëpër qytete e nëpër fshatra duke mësuar dhe udhëtuar për në Jerusalem.

Edhe një njeri i tha: Zot, vallë të pakët janë ata që shpëtojnë? Edhe ai u tha atyre: Mundohuni të hyni nëpër derën e ngushtë; sepse shumë vetë, po ju them juve, do të kërkojnë të hyjnë dhe nuk do të mundin. Pasi të ngrihet i zoti i shtëpisë e të mbyllë derën, atëherë do të filloni të rrini jashtë, e të trokitni në derë, duke thënë: Zot, Zot, na e hap. Edhe ai do të përgjigjet e do t’ju thotë: Nuk e di se nga jeni ju.

Atëherë do të zini të thoni: Hëngrëm e pimë përpara teje dhe mësove nëpër rrugët tona. Po ai do të thotë: Po ju them juve, nuk e di se nga jeni ju. Largohuni prej meje gjithë ju punëtorët e padrejtësisë. Atje do të jetë të qarët e kërcëllitja e dhëmbëve, kur të shihni Abrahamin e Isaakun e Jakovin dhe gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, edhe veten tuaj të nxjerrë jashtë.

Edhe do të vijnë nga lindja e nga perëndimi dhe nga veriu e nga jugu, edhe do të ulen në tryezën e mbretërisë së Perëndisë.