/E Kremtja Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim i mbajtur nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Kremtja Fjetjes së Hyjlindëses Mari – Predikim i mbajtur nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani