/E Kremtja e Ipapandisë -Paraqitja e Zotit Krisht në Tempull – Mitropolia e Shenjtë e Korçës

E Kremtja e Ipapandisë -Paraqitja e Zotit Krisht në Tempull – Mitropolia e Shenjtë e Korçës