Le të mos kemi frikë të pohojmë besimin…

https://youtu.be/jyfHKYiUmqs?si=4xi5xYTvlUFTqoHu Le të mos kemi frikë të pohojmë Besimin Tonë - Fjala e Mitropolitit Hirësi Nikollës në fund të Liturgjisë Hyjnore në të Kremten e shën Dhimitrit.